25 maart 2019 MVO Meet & Greet bij Meerlanden

foto's Meerlanden.nl

De netwerkbijeenkomsten van het MVO Platform Aalsmeer onder de noemer MVO Meet & Greet vallen in de smaak gezien de grote opkomst bij de bedrijfsbezoeken aan duurzame koplopers. Op 25 maart 2019 waren wij te gast bij Meerlanden. Dé kans om bij dit bijzondere bedrijf in de keuken te kijken, van elkaars ervaringen te profiteren, contacten te leggen en ideeën op te doen voor circulair ondernemen in het eigen bedrijf.

In de transitie naar een circulaire economie speelt Meerlanden een voortrekkersrol in Aalsmeer en de overige acht aandeelhoudende gemeenten. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Meerlanden heeft zich ontwikkeld van traditionele afvalinzamelaar naar grondstoffenregisseur. Om die positie te versterken is samenwerking met gemeenten, partners uit het bedrijfsleven, universiteiten en bewoners cruciaal. Kringlopen kunnen we immers niet alleen sluiten. Wij geloven dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten eindeloos worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook onze leverancier is van grondstoffen. Een samenleving die inclusief ondernemen omarmt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen.”

De middag werd professioneel verzorgd door het team van Meerlanden Bedrijfsafval. Zij namen de bezoekers in een pitch mee hoe Meerlanden in alle facetten van de bedrijfsvoering omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen:  duurzaam inrichten van de openbare ruimte om goed aangepast te zijn op de veranderende weersomstandigheden, inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, maar ook ondernemers in de regio helpen om hun bedrijfsvoering te vergroenen, de missie van de zakelijke tak van Meerlanden.  Het blijft niet bij gescheiden afvalinzameling aan de deur. Meerlanden biedt ook advies bij het herinrichten van bedrijfsprocessen en het inkopen van producten. Met als doel om aan het einde van de rit waardevolle grondstoffen terug te brengen in de kringloop en zo min mogelijk reststromen te hebben.  En zo makkelijk te kunnen starten met verduurzaming en circulair ondernemen.

Na de pitch nam het team van Meerlanden Bedrijfsafval de bezoekers mee op een tour over het bedrijfsterrein in Rijsenhout. Bezocht werd de welbekende milieustraat, maar ook door de Groene Energiefabriek waar uit het GFT van bedrijven en huishoudens uit de regio zes groene producten worden gemaakt. Nieuwste vinding is citrusbrandstof, dat wordt toegepast als dieselvervanger in de onkruidbestrijding. Tenslotte werd stilgestaan bij de restafvalloods. Hier zagen de gasten met name hoeveel plastic afval er nog aanwezig is, ook in het bedrijfsafval. Meerlanden is een van de eerste afvalbedrijven die zakelijk plastic gescheiden inzamelt. Door afval goed te scheiden kunnen ondernemers nu dus veel geld besparen. Want het verbranden van restafval  – naast een hogere milieubelasting - wordt steeds duurder. Een aantal van de ondernemers was dan ook direct geïnteresseerd om deze nieuwe service van Meerlanden Bedrijfsafval in te gaan zetten.

Nog even over de Groene Energiefabriek van Meerlanden:  Al het opgehaalde organisch afval wordt daar via biovergisting omgezet in zes nuttige producten: groengas, CO2 (meststof voor de glastuinbouw), warmte voor het verwarmen van kassen, compost voor je tuin, water voor het schoonmaken van onze wegen en citrusbrandstof - de nieuwste innovatie - voor de machines voor onkruidbestrijding. Het overige afval van huishoudens en bedrijven wordt zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Voor de liefhebbers (bron Meerlanden):